BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

2008, Spalis

Amžino poilsio medžiai šlama…

    Švelnus vėjalis glamonėja žalia žolę apaugusius kupstelius, supiltus ant tų žmonių kurie seniai
miega amžinu miegu.Amžinos ramybės šventykloje kryžių šešeliai, lyg milžinai… Po kapus vaikšto
susikaupę ir nuliūdę žmonės. Kiekvienas žmogus sustojęs prie kurio nors kapo, giliai susikaupęs,
prisimena ilsinti savo giminę, pažistamą ar draugą …
Visų  l i k i m a s  vienodas! Tik skiriasi vargšų ir turtuolių kapai, bet po žeme jie visi lygūs broliai.
Amžino  poilsio  medžiai šlama, lyg  pasakodami velionių nuveiktus darbus, jų laimingas dienas ir
siervartus. Kiek čia amžinu miegu miega dieviškai  gražių akių! Čia miega silpni ir milžinai,tikintieji
netikėliai, dori ir piktadariai. Išdidžius, silpnus ir vargšus  priglaudė šalta, puri žemelė. Vieni iš čia
guliunčių priėjo savo gyvenimo galą  gėlėmis  nuklotais  takais, o kiti  -  erškėčių  kelių. Dabar visi
susitiko šiame  a m ž i n o   poilsio  mieste. Nulūžo jų gyvenimo vairas,užgeso gyvybės spindulys,
jie suklupo, nebesikėlė, nebegrįžo į šią ašarų pakalnę.
    Daug dar praeis amžių, bet žmonės  nemorės  skirtis su savo  artimaisiais, nors ir gerai  žinos,
kad ne vienas  neišsisuks  nuo mirties. Tie  ištikimi  sargai, seni  apkerpėję  kryžiai  bei  paminklai,
saugos šio amžino miesto gyventojų ramybę.
Pažvelkime kiekvienas į tuos namus,apkerpėjusius sargus ir susikaupę apmąstykime,kad ir mums
čia yra skirta amžino poilsio vieta …
    Uždekime žvakutes ant apleistų, pamirštų kapų, sukalbėkime  maldas už  mirusiuosius … …

                                                                       *+*+*

Rodyk draugams

Džiaukimės mažais gyvenimo malonumais

    Sėdėdamas prie pusryčių stalo, žvilgtelėjau pro langą. Lapai jau nukrito. Pamenu, kai jie
veržėsi iš pumpurų. O štai dabar, tuščiom šakutėm slenka drumzlini lašai …
Susirinkę pakankamai vandens, lašai atitrūksta  ir puola žemyn.
    Pavalgęs burnoje dar buvo kažkoks labai malonus skonis … o mano  galvoje sukosi mintis,
kad žmonėms reikia išmokti labiau vertinti dovanas,kurias gyvenime gauname.O jos yra aplink
mus, tik reikia giliau jas išvelgti.
Požiūris į  pasaulį  pasikeis, jei  karščiau  džiaugsimės  m a ž a i s  gyvenimo  malonumais  bei
mėgausimės tomis  t r u m p o m i s  palaimos akimirkomis, kurias dovanoja kiekviena diena …

Rodyk draugams

Pinigai sugadina žmogų …

      ŽMOGAU tau patinka  p i n i g a ?
Blogiausias atvejis, kai  iš biedno , greitai  tampama turtingais! Tada ir pamatai kas yra svarbiausia
ž m o g u j e …
Kuo daugiau žmogus turi pinigų, tuo juo poreikiai didėja,liaudiškai sakant : apetitas auga  bevalgant. 
Bet pinigai žmogui teikia pasitikėjimą savimi ir stabilumą, bet ir pakeičia žmogų.Dažniausia tik į blogają
pusę …. kaip sakoma: pinigai sugadina žmogų …

                                                                                          *

Rodyk draugams

Gyventi … …

     GYVENTI yra  smagu !!!
Jei į viską žiūrėtume  r i m t a i …, veidas greitai  s u s i r a u k š l ė t ų.
     Tad klausyk, stebėk ir tylėk, jei nori ramiai gyventi …

                                                      *   

Rodyk draugams

Apsirijimas … …

     APSIRIJIMAS yra biauri šių dienų yda! Ar jums nesukelia juoko ir taip pat pasibiaurėjimo
matant  susėdusius  aplink stalą, rimtus, su išraiška  lyg tai atliktų  kokias  apeigas, kišant
patiekalus į savo virškinimo  a p a r a  t ą, tartum tai būtų viso  g y v e n i m o  “tikslas” ?! …

 

Rodyk draugams

Išmokime gerbti … …

     Žmonės išmokime  g e r b t i   save ir savo  i s t o r i n į ,   kultūrinį palikimą.
     Jei  to  nesuvoksime,  L i e t u v a   bus  ne   ” tevynė  mūsų ” ,  o   m i g i s
     politikos  ir  ekonomikos  padugnėms . ..

                                                                 **

Rodyk draugams

Likimas pasislėpęs už žvaigždžių skliauto

    Ar tikime  l i k i m u ?! … …
Kažkaip nesinori tikėti, kad yra kažkokia paslaptinga jėga, kuri glūdi pasislėpusi už žvaigždžių
skliauto, tykoja žmonių ir lemia jų pražūtį …
Manau, kad visata   a b e j i n g a   žmonių  poelgiams ir kad kiekvienas mūsų gali pats tvarkyti
savo  l i k i m ą  …  Naivu, ar ne ?
Bet kartais būna toks  keistas  aplinkybių   s u t a p i m a  s,  taip susipina įvykiai, kad kažkokia
jėga veikia nuostabiai tiksliai …kada aplinkybių sutapimas veda į katastrofą taip nenumaldomai,
kad nejučiom klausi savęs, ar visa tai tik  a t s i t i k t i n u m a s ?
Ir visgi atsitiktinumų jėga kartais stebina net pačius didžiausius skeptikus …
    Kad ir kas atsitiktų, tegul atsitinka į gerą …
    Tegul mūsų likimas rituliojasi taip, kaip jam skirta …

                                                                        xxx

Rodyk draugams

Atsarginis žaidėjas … …

    Bevartydamas senus laiškus užtikau seną pageltusi popierėlį. Atvertęs jį, sugrįžo jaunystės
prisiminimai. Tai vienas puslapis iš mano gyvenimo  knygos …
Štai, prieš akis stovi Ernestas, Romas ir aš.Gyvenome mes kaimynystėje, ir nebuvo tos dienos,
kad nesusitiktume, tesiog budavome neperskiriami draugai.
Prieš pat  Naujuosius  metus mes pastebėjome  Ernesto bloga nuotaiką. Vaikinas, visada toks
linksmas, per šventes prarado žadą… Pamenu, kai paklausėme, kodėl toks paniuręs.
Ernestas kiek patylėjęs,ištraukė iš kišenės suglamžytą popierių.
 - Skaitykite.
Baltame lapelyje buvo parašyta keleta žodžių:
” Ernestai,
                Sveikinu Tave su  Naujaisiais  metais  ir linkiu sėkmės. Ateinančiais metais linkiu Tau 
susirasti draugę, kuri mane pavaduotų. Kai tu skaitysi šį laiškutį, aš  švęsiu  savo vestuves.
                Buvusi Tavo draugė
                                                Karina.”
     Mes draugai žinojome, kaip Ernestas Kariną mylėjo, kaip rimtai jis žiūrėjo į draugystę su ja.
O pasirodo, kad šioje draugystėje jis buvo tik  “atsarginis žaidėjas “.
Prabėgo daug metų … Ir dabar, kai atsitiktinai sutinku Kariną einančia gatve, visada prisimenu
Karinos ir Ernesto meilę. Karina praeina pro mane liūdna, ne žodžio netardama nuleidusi galvą. 
O man visada kildavo klausimas. Ar Karina nejaučia savo kaltės,išdavystes?
Gal vyrai ne visada sugeba pamatyti motery viso kas   g r a ž i a u s i a ? … 

                                                                   …..*****…..
                 

Rodyk draugams

Gera nuotaika dalinkimės

     Gera  n u o t a i k a  …  … Ji priklauso ir nuo mūsų pačių, ir nuo tų  su kuriais  bendraujame.
Tad jeigu dėl ko nors ją prarandame,  s t e n k i m ė s  negadinti kitiems dienos nuotaikos…
     Niekada neleiskim  v a k a r y k š č i o m s  dienoms brautis į  š i a n d i e n ą.
     Tad kurkime gerą  n u o t a i ką   sau ir  d a l i n k i m ė s   ja su  k i t a i s …

                                                         ……….     **     ……….
 

    

Rodyk draugams

Žmonės - pastebimai kvailėja

    Ar  pagalvojote, kad  g y v e n i m a s  kasdien darosi  vis    s u d e t i n g e s n i s   ir  eina
kažkur  savaime, o žmonės - pastebimai   k v a i l ė j a,  ir vis daugiau jų  lieka nuošalyje nuo
g y v e n i m o ? …
    Mes įpratome gyventi   v i l t i m i s, kad bus geras oras, derlius malonus  romanas, viltimis
praturtėti arba  gauti gera  vietą, o štai   v i l č i ų   žmonėms pasidaryti  protingesniems  tarp
žmonių aš nepastebėjau…

                                      ………………………………………………………………..

Rodyk draugams

Senesni įrašai »